Kleuterconsult

Tot voor kort werd in Vlaanderen door het Centrum voor Leerling Begeleiding (CLB) een kleuterconsult aangeboden voor kinderen in de eerste en tweede kleuterklas, in de meeste centra zonder de aanwezigheid van ouders. Sinds 1 september 2018 is een nieuw decreet leerlingenbegeleiding van kracht voor de CLB en voor de scholen van het basis- en secundair onderwijs. In een besluit van de Vlaamse regering tot operationalisering van de leerlingbegeleiding wordt onder meer een herziening van de systematische contactmomenten in het vooruitzicht gesteld. Enerzijds gaat het om een reductie van het aantal contactenmomenten van zeven naar vijf. Dit geldt vooral voor de eerste kleuterklas, op de leeftijd van drie jaar, het eerste leerjaar, het vierde leerjaar en het zesde leerjaar van het lager onderwijs en het derde jaar van secundair onderwijs. Anderzijds vindt een taakverschuiving plaats tussen artsen en verpleegkundigen in de CLB-teams.

Zelfstandig consult

Volgens het subsidiariteitsprincipe en in een getrapt zorgmodel worden verpleegkundigen ingezet voor opdrachten ten aanzien van alle leerlingen (binnen het universeel aanbod), en artsen bij voorkeur voor opdrachten in een beperkte groep of individuele leerlingen voor wie intensievere zorg nodig is. (Hoppenbrouwers et al., 2010). Voor het contact in de eerste kleuterklas, bij de overgang van voorschoolse opvang naar de school, wordt de aanwezigheid van ouders nagestreefd. De verpleegkundige voert dit consult zelfstandig uit.

Gedocumenteerde meerwaarde

Gezien bovenstaande ontwikkelingen bij het Centrum Leerling Begeleiding is er behoefte aan een gevalideerd instrument voor het gesprek met ouders (met als doel het kind en de context in kaart te brengen op vlak van ontwikkeling en opvoedingsvaardigheden). Gezien de goed gedocumenteerde meerwaarde van de SPARK-methode ontwikkelde de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging Jeugdgezondheidszorg in samenwerking met de Nederlandse ontwikkelaars van de SPARK-methode een haalbaarheids- en valideringsonderzoek voor het gebruik van een nog te ontwikkelen ‘PARK36 in het consult van de eerste kleuterklas door een verpleegkundige van het CLB.

Inhoudelijke validiteit

In de eerste fase lag de focus op de ontwikkeling en de inschatting van de inhoudelijke validiteit van de ‘Vlaamse’ SPARK36 en de opzet van een pilootonderzoek naar de haalbaarheid van de toepassing ervan in enkele CLB (schooljaar 2018-19). In de haalbaarheidsstudie onderzochten we of de SPARK-methode toepasbaar is bij het kleuterconsult met ouders, of het praktisch haalbaar is en of het voldoet aan de behoeften van ouder en verpleegkundige.

Dit project is uitgevoerd door Ann Keymeulen in nauwe samenwerking met Ingrid Staal en de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg en KU Leuven: Prof. Karel Hoppenbrouwers, Mathieu Roelands en Prof. Corinne Vandermeulen.

 

MENU