PROJECT INFORMATIE
Status
Afgerond
Start datum
2015
Eind datum
2016
RESULTATEN
Masterthesis + EUSUHM 2017 presentatie
CONTACT
Dr. I.I.E. Staal
GGD Zeeland
PROJECT INFORMATIE
Status
Afgerond
Start datum
2015
Eind datum
2016
CONTACT
Dr. I.I.E. Staal
GGD Zeeland

Pilotproject SPARK18 in Vlaanderen

De SPARK-methode wordt gebruikt tijdens een huisbezoek op de leeftijd van 18 maanden en zorgt ervoor dat de ouders en de verpleegkundige in dialoog met elkaar de zorgbehoefte in kaart kunnen brengen, het zorgaanbod kunnen bespreken en een ‘overall’ risico-inschatting kunnen maken. In de dienstverlening van Kind en Gezin is er een ‘leemte’ tussen de contactmomenten van 15 en 24 maanden. Zowel ouders als verpleegkundigen ervaren dit als een tekort. De leeftijd van 18 maanden is namelijk een belangrijke levensfase, een transitiemoment van baby- naar peuterfase. Adequate advisering en indien nodig opvoedingsondersteuning in deze periode kan voorkomen dat een tijdelijk moeilijke situatie uitgroeit tot een geïnstalleerd probleem.

In samenwerking met de ontwikkelaars van het instrument en vijf regioverpleegkundigen van Kind en Gezin uit de regio Roeselare werd een pilotproject opgesteld om te onderzoeken hoe SPARK de ‘leemte’ tussen de 15 en 24 maanden kan vullen.

Vragen hierbij waren; Is het voor de regioverpleegkundigen aanvaardbaar en praktisch haalbaar om SPARK te gebruiken bij de werking van Kind en Gezin? Willen ouders SPARK opnemen in de werking van Kind en Gezin?

Focusgroepen

Een kleinschalig pilootproject startte voor de aanvaardbaarheid en de praktische haalbaarheid. Met een korte training leerden de verpleegkundigen de SPARK-vragenlijst te gebruiken. Met focusgroepen werd gepolst hoe de verpleegkundigen de SPARK-methode, de workload van de interventie en de praktische haalbaarheid, ervaren. Daarnaast werd gekeken of de SPARK-methode beantwoordt aan de vraag van ouders naar een extra contactmoment bij 18 maanden.  Hiervoor werd retrospectief gekeken naar de dossiers van de deelnemende kinderen om te zien of er een verschil is in de gedetecteerde zorgbehoeften en zorgvragen van ouders, enerzijds tijdens SPARK op 18 maanden en anderzijds tijdens het consult op 15 maanden.

Specifieke doorvraagtechniek

De regioverpleegkundigen vinden het gebruik van SPARK zeker aanvaardbaar. Zij slaagden erin om na een korte opleiding SPARK te kennen en toe te passen. SPARK structureert het gesprek door het systematisch overlopen van de ontwikkelingsdomeinen en de opvoedingstaken van ouders. SPARK introduceert een specifieke doorvraagtechniek die de verpleegkundigen als positief ervaren en zelfs al toepassen in andere situaties. De verpleegkundigen zien de methode als een verrijking en zij groeien in professionaliteit door het gebruik ervan. De SPARK-methode is relevant bij de preventie van moeilijke en vastgelopen opvoedingssituaties. Verpleegkundigen maken hierdoor verschil.

Verdere toepassing

Uit het pilotproject in Roeselare komen veel positieve punten over de SPARK-methode naar voren. Gezien de huidige dienstverlening en omkadering, is het niet haalbaar om bij alle kinderen van 18 maanden een huisbezoek te doen. Het is wenselijk om de toepassing van dit instrument verder te bekijken en onderzoek te doen naar implementatie bij de dienstverlening van Kind en Gezin.

 

Masterproef Maaike Deschoemaeker, haalbaarheidsstudie naar het gebruik van de SPARK in Vlaanderen, tbv interuniversitaire manama-opleiding Jeugdgezondheidszorg: KU Leuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, VU Brussel.

Masterthesis

EUSUHM 2017

MENU